ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 2022-09-23 11:36:37 ศิริชาติ แดงเลิศ 39 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-23 10:51:55 ศิริชาติ แดงเลิศ 24 อ่าน
การพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ครั้งที่ 1/2565 2022-09-21 16:13:18 ชาลี โกจิ๋ว 55 อ่าน
รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 33/2565 2022-09-21 15:49:19 ชาลี โกจิ๋ว 121 อ่าน
การจัดสรรเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับนักเรียนยากจน ประจำปี 2565 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-09-20 20:21:39 ศิริชาติ แดงเลิศ 46 อ่าน
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคืรีชันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 3/2565 2022-09-20 19:29:50 ศิริชาติ แดงเลิศ 117 อ่าน
รับฟังการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนระบบ DPA ของสถานศึกษา(Digital Performance Appraiual)ผ่านระบบ(Zoom Meeting) 2022-09-20 10:57:13 ศิริชาติ แดงเลิศ 52 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-19 11:17:53 ศิริชาติ แดงเลิศ 73 อ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยบูรณาการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพ 2022-09-18 11:05:23 anupon kuhapunsuk 58 อ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-18 10:10:56 anupon kuhapunsuk 40 อ่าน
รวม 1641 แถว : 165 หน้า

กลับหน้าแรก