หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557  เวลา 14:14 น. เข้าชม : 111)

นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังได้มีนโยบายชัดเจนที่ให้ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพสังคมปัจจุบัน ที่ควรส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น และเพื่อให้โรงเรียนทุกโรงสามารถจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองได้ทันในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2557  ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2  จึงขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้ครูสังคมศึกษาจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม “หน้าที่พลเมือง” และการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์และสาระหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื้อหาสาระประกอบด้วย

วิชาประวัติศาสตร์  ที่ได้มีแนวการจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความรักชาติผ่านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยมีจุดเน้น คือ 1) ความเป็นมาของชาติไทย 2) สัญลักษณ์ชาติไทย 3) สถานบันพระมหากษัตริย์  4) บรรพบุรุษไทย 5) ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

วิชาหน้าที่พลเมือง จัดทำเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมวิชาหน้าที่พลเมือง โดยมีจุดเน้น คือ

1)ความเป็นไทย 2) รักชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 3)ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 4) ความปรองดอง สมานฉันท์ และ 5)ความมีวินัยในตนเอง  

โดยมีคุณครูสังคมศึกษาหรือครูวิชาการ โรงเรียนในสังกัด สพฐ., เอกชน., ตชด. และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน  150 คน  เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2                                              

                                                                                                                                                                                                                   

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ