หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2563

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 10:39 น. เข้าชม : 109)

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญคณะกรรมการติตดาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มาประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข. 2 เพื่อ 1. สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 และรายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนและการประเมินคุณภาพผู้เรียน 3.ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 4. การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5.สรุปผลการกำกับ ติดตามการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อโทรทัศน์ DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6. การหมดวาระและการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการฯ ทราบ และขอมติที่ประชุม ในเรื่องการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ