หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ของ สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 13:39 น. เข้าชม : 113)

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประชุมการประชุมคณะกรรมการติตดาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 4/2563 เพื่อรายงานเป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมายตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และขอมติที่ประชุมในเรื่อง ร่างประกาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กำหนด จำนวน หลักเกณฑ์ และวิะีการได้มาของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาจของเขตพื้นที่การศึกษา แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ