หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2558

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 13:25 น. เข้าชม : 112)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเอกชน และยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี โดยมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สร้างทักษะ กระบวนการคิด การพัฒนาทักษะชีวิต การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีงบประมาณ 2558 จัดให้มีการอบรม จำนวน 8 กิจกรรม ในวันนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยเข้าใจการทำงานของสมองเด็กปฐมวัย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน โดยมีคุณครูจากโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.ปข. 1 และ สพป.ปข. 2 เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( 13 – 14 ธันวาคม 2557) 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ