หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 11:26 น. เข้าชม : 113)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน ได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ตลอดจนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตระหนักถึงภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนในครั้งนี้ โดยมีครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ