หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  เวลา 13:14 น. เข้าชม : 74)

นายสุนาจ  แก้ววสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 โดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ เขต 2 ได้กำหนดจัดการอบรมตามโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  2.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  3.เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการพัฒนาด้านการประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น เพื่อรับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล “คุรุคุณธรรม” ประจำปี 2558  เพื่อขยายการดำเนินงานด้านเครือข่ายครูดีด้วย มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1และเขต 2เข้ารับการอบรม จำนวน 108 คน หลักสูตรที่ใช้ในการอบรบ ได้แก่ ศาสนากับวิถีชีวิตครู การบริหารจิตและการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความคิดรากฐานแห่งการสอนและการสอนคนให้เป็นคนดี  และการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายครูดี การอบรมดังกล่าวประกอบด้วย การถือศีล 8  การปฏิบัติสมาธิ  การประชุมกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

                         ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน  120,000 บาท (เขตพื้นที่ละ 60,000 บาท)  อบรมระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2558 ณ วัดธรรมรังสี(นาวัลเปรียง) และการอบรมครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตระหนัก และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลและธรรมอันดี เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและศิษย์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาในด้านต่างๆและส่งผลดีต่อวงการศึกษาในภายภาคหน้า

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ