หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมโครงการปลูกต้นกล้าจิตสำนึก (ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่)

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 12:15 น. เข้าชม : 35)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกต้นกล้าจิตสำนึก (ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่)  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่มีคุณธรรมและจริยธรรม  บริบท ปรัชญา เป้าหมาย และวัฒนธรรมขององค์กร, รู้จักสภาพการทำงานในด้านต่างๆ ช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวได้ถูกต้อง,มีความรู้เรื่องงานที่จะต้องรับผิดชอบ, ได้รับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์, เพื่อให้เกิดความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเงื่อนไขต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ กระบวนการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและจิตสำนึก “ความเป็นครู”  และเป็นการพัฒนา การให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันกับองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงานในการติดต่อประสานงานและการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้น  การอบรมในครั้งนี้ มีหลักสูตรประกอบด้วย  1.นโยบาย จุดเน้นองค์กร 2.ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สิทธิประโยชน์ 3.วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครู 4.ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ 5.งานในหน้าที่ครู 6.การปฏิบัติตนเองและการปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการครูที่ดี 7.กลุ่มสัมพันธ์ สาระสังสรรค์ และการบริหารร่างกาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ   จำนวน 35 คน ในระหว่างวันที่  24 – 25 กรกฎาคม 2558  ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี(เขื่อนปราณบุรี) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ