หัวข้อข่าว : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนวไลย

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 08:14 น. เข้าชม : 25)

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวไลย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  โดยมีนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดให้การต้อนรับ โรงเรียนวไลยเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) พระราชทานเงินเพื่อก่อตั้งโรงเรียน และปี 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 171 คน ปัจจุบันมีนายประเทือง มัททวีวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน      รมช.ศธ. ได้กราบสักการะแท่นหินลายพระหัตถ์สมเด็จย่า ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าและสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)หรือครูตู้ ได้ทักทาย ซักถามนักเรียนในชั้นเรียน  จากนั้น ได้เยี่ยมชมการแสดงดนตรีไทยประยุกต์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยโรงเรียนวไลยเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว เช่น ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการส่งครูในโรงเรียนเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานโดยเน้นการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรม ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวไลยได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับแนะนำโรงเรียนวไลย  ผู้นำนักเรียนเสนอกิจกรรมดีเด่นในโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชประสงค์และนักเรียนทุนพระราชทานได้กล่าวแนะนำตนเอง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) กล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวไลย และทักทายนักเรียนที่มาต้อนรับ รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในหมู่บ้านวไลยที่มาต้อนรับท่าน ด้วยความเป็นกันเอง  โดยมี  ผอ.สพป.ปข. 2, รอง ผอ.สพป.ปข. 2 , ศึกษานิเทศก์ทุกท่านและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอหัวหิน คณะครูนักเรียนโรงเรียนวไลย และผู้ปกครองนักเรียน  ณ โรงเรียนวไลย อำเภอหัวหิน  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ