หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) ในสังกัด สพป.ปข. 2 จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 14:38 น. เข้าชม : 24)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นายทวีป คงศิริ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) ในสังกัด สพป.ปข. 2  มีนางสาวสุนทร แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด เป็นผู้กล่าวรายงาน  โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และเป็น 1 ใน 3,813 โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนนำร่องของการดำเนินนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คือ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดขึ้นเพื่อการปฏิรูปการศึกษาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ)มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาต่อผู้เรียนอย่างมีคุณภาพรอบด้านประกอบกับได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องจึงจัดกิจกรรมสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2558มาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรม 4 H คือ Head Heart Hand Nealth กิจกรรมเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เกิดความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านสมอง จิตใจ ความสามารถและสุขภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข และเมื่อการดำเนินงานภาคเรียนที่ 2 เสร็จสิ้น โรงเรียนจึงได้จัดงานแสดงผลงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในระหว่างสถานศึกษา เพื่อเป็นการเรียนรู้ศักยภาพซึ่งกันและกัน การเรียนรู้วิธีการแก้ไขข้อจำกัดนำไปสู่การปรับปรุงเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่อไป  2. เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่สาธารณชนให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เห็นถึงศักยภาพของบุตรหลานภายใต้การจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านสมอง จิตใจ ความสามารถและสุขภาพ  มีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงของนักเรียน และกิจกรรมที่มีชีวิตทั้ง 4H  โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนในสังกัด อปท. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในสังกัด สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ