หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 15:21 น. เข้าชม : 113)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 พร้อมด้วยนายมานิตย์ สีสง่า ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปข. 2  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนที่ ก.น.จ. กำหนด และสอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางประจำจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสื่อมวลชน  จำนวน 100 คน  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม 2559

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ