หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2559

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 14:30 น. เข้าชม : 137)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2559  ในปัจจุบันการบริหารจัดการด้านงบประมาณ มีการจัดสรร และกระจายอำนาจการบริหารจัดการถึงโรงเรียนโดยตรง โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารงาน บริหารเงิน ที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปโดยถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ การตรวจสอบ จึงเป็นเครื่องมือในการติดตาม ดูแล ในการใช้งบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและเด็กนักเรียนทุกคนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า โรงเรียนในสังกัดยังขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านการบริหารงบประมาณโดยตรง ครูซึ่งทำหน้าที่ในด้านการบริหารงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อย ซึ่งมีผลกระทบกับการดำเนินงานตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จึงต้องจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2559 ขึ้น มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพในด้านการบริหารงบประมาณ จำนวน 15 โรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในและพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการการเงิน บัญชีและพัสดุ อย่างได้ผล สามรถ กำกับ ติดตาม ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ บุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนในเครือข่ายให้บริหารงาน บริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูผู้รับผิดชอบ ในสังกัด จำนวน 15 โรงเรียน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสามพระยา  ชั้น 3 สพป.ปข. 2   เมื่อวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2559

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ