หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงประปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ปข. 2 ประจำปีการศึกษา 2559

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 15:47 น. เข้าชม : 109)

นายสมสันต์ ลือกำลัง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงประปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ปข. 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คาระวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย การดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่และเป็นประโยชน์ในการปกครองโดยช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นวิถีชีวิตที่รัฐธรรมนูญวางไว้ได้ สามารถสร้างและเคารพกลไก กติกา การดำเนินงานองค์กรนักเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมใหญ่ในอนาคตให้เป็นสังคมธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน โดยมีคุณครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน 1 คน ประธานนักเรียน 1 คน และเลขานุการสภานักเรียน 1 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ