ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มกฏหมายและคดี (Law and case group)

ดาวน์โหลด 2878 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2875 ครั้งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2875 ครั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2882 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2940 ครั้งความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลด 2878 ครั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด 2889 ครั้งพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๙) พระราชทานแก่คณะครู ดาวน์โหลด 2877 ครั้งพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 2880 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ Update ล่าสุด) ดาวน์โหลด 2876 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ดาวน์โหลด 2877 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย1 ดาวน์โหลด 2880 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย2 ดาวน์โหลด 2884 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย3 ดาวน์โหลด 2957 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย4 ดาวน์โหลด 2972 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย5 ดาวน์โหลด 2884 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย6 ดาวน์โหลด 2889 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย7 ดาวน์โหลด 2889 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย8 ดาวน์โหลด 2878 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย9 ดาวน์โหลด 2897 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย10 ดาวน์โหลด 2877 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย11 ดาวน์โหลด 2878 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย12 ดาวน์โหลด 2876 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย13 ดาวน์โหลด 2882 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย14