ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มกฏหมายและคดี (Law and case group)

ดาวน์โหลด 3118 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3055 ครั้งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3055 ครั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3237 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 4941 ครั้งความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลด 3046 ครั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด 3231 ครั้งพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๙) พระราชทานแก่คณะครู ดาวน์โหลด 218 ครั้งพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 226 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ Update ล่าสุด) ดาวน์โหลด 215 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ดาวน์โหลด 3146 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย1 ดาวน์โหลด 3165 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย2 ดาวน์โหลด 3212 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย3 ดาวน์โหลด 3884 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย4 ดาวน์โหลด 4617 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย5 ดาวน์โหลด 3473 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย6 ดาวน์โหลด 3460 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย7 ดาวน์โหลด 3155 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย8 ดาวน์โหลด 3205 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย9 ดาวน์โหลด 3369 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย10 ดาวน์โหลด 3063 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย11 ดาวน์โหลด 3091 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย12 ดาวน์โหลด 3055 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย13 ดาวน์โหลด 3219 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย14