ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มกฏหมายและคดี (Law and case group)

ดาวน์โหลด 3043 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2987 ครั้งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2987 ครั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3097 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 4293 ครั้งความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลด 2976 ครั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด 3127 ครั้งพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๙) พระราชทานแก่คณะครู ดาวน์โหลด 156 ครั้งพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 149 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ Update ล่าสุด) ดาวน์โหลด 144 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ดาวน์โหลด 3059 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย1 ดาวน์โหลด 3076 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย2 ดาวน์โหลด 3114 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย3 ดาวน์โหลด 3602 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย4 ดาวน์โหลด 4193 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย5 ดาวน์โหลด 3298 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย6 ดาวน์โหลด 3296 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย7 ดาวน์โหลด 3091 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย8 ดาวน์โหลด 3109 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย9 ดาวน์โหลด 3210 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย10 ดาวน์โหลด 3013 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย11 ดาวน์โหลด 3031 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย12 ดาวน์โหลด 3000 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย13 ดาวน์โหลด 3133 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย14