ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มกฏหมายและคดี (Law and case group)

ดาวน์โหลด 2937 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2903 ครั้งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2898 ครั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2933 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3147 ครั้งความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลด 2909 ครั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด 2927 ครั้งพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๙) พระราชทานแก่คณะครู ดาวน์โหลด 2905 ครั้งพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 2919 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ Update ล่าสุด) ดาวน์โหลด 2914 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ดาวน์โหลด 2910 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย1 ดาวน์โหลด 2922 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย2 ดาวน์โหลด 2937 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย3 ดาวน์โหลด 3127 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย4 ดาวน์โหลด 3295 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย5 ดาวน์โหลด 2946 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย6 ดาวน์โหลด 2976 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย7 ดาวน์โหลด 2930 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย8 ดาวน์โหลด 2927 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย9 ดาวน์โหลด 3014 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย10 ดาวน์โหลด 2908 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย11 ดาวน์โหลด 2897 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย12 ดาวน์โหลด 2917 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย13 ดาวน์โหลด 2919 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย14