ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มกฏหมายและคดี (Law and case group)

ดาวน์โหลด 2978 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2935 ครั้งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2941 ครั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3005 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3736 ครั้งความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลด 2928 ครั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด 3029 ครั้งพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๙) พระราชทานแก่คณะครู ดาวน์โหลด 102 ครั้งพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 89 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ Update ล่าสุด) ดาวน์โหลด 86 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ดาวน์โหลด 3000 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย1 ดาวน์โหลด 3005 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย2 ดาวน์โหลด 3031 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย3 ดาวน์โหลด 3335 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย4 ดาวน์โหลด 3775 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย5 ดาวน์โหลด 3152 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย6 ดาวน์โหลด 3126 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย7 ดาวน์โหลด 3043 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย8 ดาวน์โหลด 3023 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย9 ดาวน์โหลด 3092 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย10 ดาวน์โหลด 2966 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย11 ดาวน์โหลด 2980 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย12 ดาวน์โหลด 2960 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย13 ดาวน์โหลด 3067 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย14