ทำเนียบบุคลากร กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)


นางจิราภรณ์ คำทอง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางศิรกานต์ ศรลัมภ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายจำลอง พึ่งโพธิ์

นักประชาสัมพันธ์

นางสุพัตรา สังขรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศศิธร ปั้นก้อง

นักประชาสัมพันธ์

นายมานพ พลายมีสี

ช่างไม้

นายสาย อุ่นใจ

ช่างไม้

นายรุ่งอรุณ สุวนิช

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

พนักงานทำความสะอาด

นางสรรสุนีย์ สุขศรี

พนักงานทำความสะอาด

นายสมโภชน์ บุญเลิศ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


กลับ