ทำเนียบบุคลากร กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)


นางศิรกานต์ ศรลัมภ์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายจำลอง พึ่งโพธิ์

นักประชาสัมพันธ์

นางสุพัตรา สังขรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

นายมานพ พลายมีสี

ช่างไม้

นายสาย อุ่นใจ

ช่างไม้

นายรุ่งอรุณ สุวนิช

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

พนักงานทำความสะอาด

นางสรรสุนีย์ สุขศรี

พนักงานทำความสะอาด

นายจีระศักดิ์ บุญเกิด

พนักงานขับรถยนต์

นายสมโภชน์ บุญเลิศ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายณรงค์ชัย พลอยแสง

พนักงานขับรถยนต์


กลับ