ทำเนียบบุคลากร กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)


นางจิราภรณ์ คำทอง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางศิรกานต์ ศรลัมภ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางเสาวนีย์ ขวงพร

นักจัดการงานทั่วไป

นางเกศรินทร์ กวางทอง

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวธัญญาภรณ์ ชุมผาง

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

เจ้าพนักงานธุรการ

นายจำลอง พึ่งโพธิ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายภักดี แก้วทองสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายมานพ พลายมีสี

พนักงานขับรถยนต์

นายสาย อุ่นใจ

ช่างไม้

นายทองใบ ไทยถนอม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายรุ่งอรุณ สุวนิช

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

พนักงานทำความสะอาด

นางสรรสุนีย์ สุขศรี

พนักงานทำความสะอาด

นายอนุพล คูหาพูนสุข

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์


กลับ