ทำเนียบบุคลากร กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)


นางจิราภรณ์ คำทอง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางศิรกานต์ ศรลัมภ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางเสาวนีย์ ขวงพร

นักจัดการงานทั่วไป

นายจำลอง พึ่งโพธิ์

นักประชาสัมพันธ์

นางนิตยา เกษสุริยงค์

นักประชาสัมพันธ์

นายมานพ พลายมีสี

ช่างไม้

นายสาย อุ่นใจ

ช่างไม้

นายทองใบ ไทยถนอม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายรุ่งอรุณ สุวนิช

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

พนักงานทำความสะอาด

นางสรรสุนีย์ สุขศรี

พนักงานทำความสะอาด

นายอนุพล คูหาพูนสุข

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์


กลับ