ทำเนียบบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ()


นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย

นักทรัพยากรบุคคล


กลับ