ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ (Financial and Assets Administration Group)


นางสาวจันทร์อำไพ คำผา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวยุพิน สว่างศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชัญณัฐ จันทร์พุฒ

นักวิชาการพัสดุ

นางมะลิ เมฆขยาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพรพิมล เพชรปานกัน

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววาทินี ครุฑธา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววิภาวรรณ เดิมรัตนกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


กลับ