ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)


นางสาวไพลิน เกตุธิโภค

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสมสวย เจียรนัย

นักทรัพยากรบุคคล

นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง

นักทรัพยากรบุคคล

นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางอุษา ยี่รงค์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวถนอม กาญจนจิตติ

นักวิชาการศึกษา

นายธนพล แซ่แต้

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ สพท.

นางสาวสมฤดี สีนาค

เจ้าพนักงานธุรการ


กลับ