ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)


นางสาวไพลิน เกตุธิโภค

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสมสวย เจียรนัย

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง

นักทรัพยากรบุคคล

นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวิรุตติ์ ราศรี

นิติกร

นางอุษา ยี่รงค์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายธนพล แซ่แต้

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ สพท.

นางสาวสมฤดี สีนาค

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นางสาวเบ็ญจมาศ บางโรย

นักทรัพยากรบุคคล


กลับ