ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนโยบาย และแผน (Policy and Planning Group)


นางนิยม ตั้งธรรม

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุรี ขวัญอ่อน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสรัญญา ดีฉ่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายฟิกกรี สามะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายรอซลี ปรัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภัทรภร เหลือน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ

นายสุริยา น้อยเอ๋ย

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด


กลับ