ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนโยบาย และแผน (Policy and Planning Group)


นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสรัญญา ดีฉ่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปณิชา นันท์ชนาโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ

นายสุริยา น้อยเอ๋ย

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด


กลับ