ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group)


นางนุสรา ชื่นประสงค์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสุณี พู่พวง

นักวิชาการศึกษา

นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์

นักวิชาการศึกษา

นางจงกลนี วรรณพิรุณ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปภัสสร มากดี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจุรีพร ศรวงศ์

นักวิชาการศึกษา

นางวราพร ทับซ้อน

นักวิชาการศึกษา

นายไตรมาศ พีพืช

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ


กลับ