ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group)


นางนุสรา ชื่นประสงค์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางนภาพร พลหิรัญ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุณี พู่พวง

นักวิชาการศึกษา

นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์

นักวิชาการศึกษา

นางจงกลนี วรรณพิรุณ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปภัสสร มากดี

นักวิชาการศึกษา

นางวราพร ทับซ้อน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย

นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ ร.อ.ชัยวุฒิ เต็มยอด

นักวิชาการศึกษา

นายปัญจพล ศุภมิตร

เจ้าพนักงานธุรการ

นายไตรมาศ พีพืช

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ


กลับ