ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group)


นางนุสรา ชื่นประสงค์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสุณี พู่พวง

นักวิชาการศึกษา

นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์

นักวิชาการศึกษา

นางจงกลนี วรรณพิรุณ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจุรีพร ศรวงศ์

นักวิชาการศึกษา

นางวราพร ทับซ้อน

นักวิชาการศึกษา

นายไตรมาศ พีพืช

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ


กลับ