ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (Promotion of Private Educational Institution Group)


นางสาววาสนา ชูเจริญผล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวถนอม กาญจนจิตติ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุพัตรา สังขรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป


กลับ