ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Pro)


นายมานิตย์ สีสง่า

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางอรวรรณ คำมณี

ศึกษานิเทศก์

นางธนพร อรชร

ศึกษานิเทศก์

นางฐิติพร เด็กหลี

ศึกษานิเทศก์

นางสุกัญญา หน่อทิม

ศึกษานิเทศก์

นางสาวรัตนา เกียรติเกษม

ศึกษานิเทศก์

ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ

ศึกษานิเทศก์

นางสาววาสนา ยาวงษ์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางอารยา ช่ออังชัญ

ศึกษานิเทศก์


กลับ