ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Pro)


นายมานิตย์ สีสง่า

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางธนพร อรชร

ศึกษานิเทศก์

นางฐิติพร เด็กหลี

ศึกษานิเทศก์

นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา

ศึกษานิเทศก์

นางสุกัญญา หน่อทิม

ศึกษานิเทศก์

นางสาวรัตนา เกียรติเกษม

ศึกษานิเทศก์

ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ

ศึกษานิเทศก์

นางสาววาสนา ยาวงษ์

ศึกษานิเทศก์

นางอารยา ช่ออังชัญ

ศึกษานิเทศก์

นางกุมารี หนูกุ้ง

ครู ช่วยราชการ

นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม

เจ้าพนักงานธุรการ


กลับ