ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Pro)


นายมานิตย์ สีสง่า

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางอรวรรณ คำมณี

ศึกษานิเทศก์

นางธนพร อรชร

ศึกษานิเทศก์

นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์

ศึกษานิเทศก์

นางฐิติพร เด็กหลี

ศึกษานิเทศก์

นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา

ศึกษานิเทศก์

นางสาวนงนุช สีสันต์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวอุทุมพร เดชคง

ศึกษานิเทศก์

นางสุกัญญา หน่อทิม

ศึกษานิเทศก์

นางสาวรัตนา เกียรติเกษม

ศึกษานิเทศก์

นางสาวปราณี จงศรี

ศึกษานิเทศก์

ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ

ศึกษานิเทศก์

นางสาววาสนา ยาวงษ์

ศึกษานิเทศก์

นางนิตยา เกษสุริยงค์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางพศวีร์ ศุภโสภณ

เจ้าพนักงานธุรการ


กลับ