ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Pro)


นายมานิตย์ สีสง่า

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา

ศึกษานิเทศก์

นางสุกัญญา หน่อทิม

ศึกษานิเทศก์

นางสาวรัตนา เกียรติเกษม

ศึกษานิเทศก์

ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ

ศึกษานิเทศก์

นางอารยา ช่ออังชัญ

ศึกษานิเทศก์

นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี

ศึกษานิเทศก์

นางสาววาสนา ยาวงษ์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร

ศึกษานิเทศก์

นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม

เจ้าพนักงานธุรการ


กลับ