ทำเนียบบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group)


นางสาวบุปผา มากแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางณัทสรณ์ รบแคล้ว

นักวิชาการตรวจสอบภายใน


กลับ