ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (Information Technology for Education Center : ITEC)


นางสมทรง ภิรมย์รส

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวปภัสสร มากดี

นักวิชาการศึกษา

นายปัญจพล ศุภมิตร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


กลับ