ทำเนียบบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา (Information Technology for Education Center : ITEC)


นางสมทรง ภิรมย์รส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพารวีร์ เลือดแดง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


กลับ