ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (Information Technology And Communication Distance Education Promotion Group : DLICT)


นางสมทรง ภิรมย์รส

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายปัญจพล ศุภมิตร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


กลับ