หัวข้อข่าว : เข้าดำเนินการระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  เวลา 10:45 น. เข้าชม : 7011)

>>เข้าใช้งาน ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน<<

เรียน ทุกท่าน

เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานระบบพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบทำงานได้ช้า ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก ทั้งนี้ทางทีมพัฒนาระบบได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังนี้
1. ทำการ Upgrade Server 
2. ทำการลด Load ของ Server ด้วยการปิดการทำงานบางส่วน ดังนี้
2.1 ปิดส่วนติดตามความก้าวหน้า ของ Admin โรงเรียน และ Admin เขตพื้นที่
2.2 ปิดส่วนแจ้งสาเหตุการคัดกรอง ของ Admin โรงเรียน
3. ผลกระทบจากการปิกการทำงานบางส่วน มีดังนี้
3.1 ครูคัดกรองยังสามารถใช้งานทุกส่วนได้ตามปกติ
3.2 Admin โรงเรียน และ Admin เขตพื้นที่ ยังสามารถใช้งานเมนู การจัดการข้อมูลผู้ใช้ ได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าการคัดกรองได้ ดังนั้น ทีมพัฒนาระบบจะดำเนินการสรุปผลความก้าวหน้าเป็นรายเขตและโรงเรียนให้ทุกวันเวลา 20.00 น. และประกาศผ่านทาง Website และ Facebook page การคัดกรองนักเรียนยากจน
4. ขยายเวลาการคัดกรองถึงวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. และ Admin โรงเรียนเริ่มแจ้งสาเหตุการคัดกรอง ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. จนถึงเวลา 24.00 น.

หมายเหตุ ในส่วนของ Admin จะไม่สามารถดูความก้าวหน้าการคัดกรองได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

ยูเซอร์เนมและรหัสผ่านของ Admin โรงเรียน 2 user ส่งไปทางหนังสือเวียนของ My Office สำนักงานเขต

          โรงเรียน ได้รับ user accounts จำนวน 2 users เพื่อให้กลุ่มงำนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับโรงเรียนและผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียน (หรือ “admin DMC โรงเรียน”) สามารถเข้าใช้งาน ระบบสารสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจนได้

          การเริ่มต้นใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจน: ผู้ดูแลระบบสารสนเทศระดับโรงเรียนสามารถใช้ username/password ที่ได้รับในกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจนได้ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียนจะสามารถเรียกดู username/password ของคุณครูทุกคนในโรงเรียนได้ จากนั้นจึงกระจาย username/password ให้แก่คุณครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจนต่อไป
           การจัดการข้อมูลผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจน: ในกรณีที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมครูผู้ใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจนภายในโรงเรียนนั้น ผู้ดูแลระบบสารสนเทศระดับโรงเรียนก็สามารถจัดการได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางบริหารจัดการข้อมูลของระบบสำรสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจน
           ภายในระบบจะมีรายชื่อเฉพาะนักเรียนยากจนที่โอนข้อมูลมาจากโปรแกรม DMC ให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกคน

>>สรุปประเด็นคำถามการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน (6 ก.พ.2560)<<
>>คู่มือการใช้งานสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่น<<
>>คู่มือการใช้งานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต<<
>>คู่มือการใช้งานสำหรับ Admin<<
>>แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน นร.01 และ นร.02<<
>>วีดิทัศน์สอนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำรวจ<<
>>วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน<<

พารวีร์ เลือดแดง 089-6119556

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ