โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

8172 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 6174 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 6951 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 6245 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 6846 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 6953 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 6981 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 6019 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6034 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 7412 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 6845 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 7632 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 6978 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 7079 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 6763 ครั้งโรงเรียนวไลย 7465 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 6031 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6388 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 6269 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 8506 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 7187 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 7089 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 7490 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 5551 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
6064 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6615 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6075 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 5615 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 6711 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 5806 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 6467 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 7020 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 7297 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 5747 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 6524 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 6429 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 6734 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 6411 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 13164 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 6581 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 7361 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4788 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 6473 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 6055 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 6985 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 6771 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 6495 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 5659 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
5908 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 6393 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 6407 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 5772 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 5987 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 6394 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 5790 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 5611 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 6738 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6034 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 5907 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 6671 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6305 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6310 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 6217 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 6472 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 6927 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 6346 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 5696 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 6472 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 6084 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4245 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6319 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 6315 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 6626 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 6871 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2