โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3458 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3123 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2492 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 2908 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2579 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2717 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3503 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 2829 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2862 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2627 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2536 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3138 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 2691 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2738 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2621 ครั้งโรงเรียนวไลย 2679 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 2961 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2936 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3154 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3395 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 2768 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2628 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3004 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3175 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3168 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3365 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 2774 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 2719 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3550 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 2717 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 2927 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 2817 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 2747 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 2811 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 2678 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 2987 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3118 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3056 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3601 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 2734 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3006 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 2848 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2663 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2514 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 2802 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 2813 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3208 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 2891 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
2840 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3106 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 2652 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 2826 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 2795 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3183 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 2693 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 2729 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 2683 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 2859 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 2722 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3087 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3376 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3425 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2647 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 2717 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3100 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 2864 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 2762 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 2882 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2655 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2474 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 2968 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 2726 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3024 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3419 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2