โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

5506 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 5007 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 4308 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 5075 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 4172 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 4408 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 5703 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 4783 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4880 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 4697 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 4248 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5037 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 4436 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 4510 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 4263 ครั้งโรงเรียนวไลย 4746 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 4912 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5216 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 5112 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 5764 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 4616 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 4528 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 4900 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 4914 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
4986 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5510 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 4922 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 4541 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 5510 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 4703 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 5328 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 4636 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 4877 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 4672 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 4435 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 5406 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 4916 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 5380 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 7850 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 4730 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 5309 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4281 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 4569 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 4220 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 4992 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 4847 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 5482 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 4726 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
4860 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 5372 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 4603 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 4812 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 4966 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 5402 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 4911 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 4702 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 4733 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 5144 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 4836 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 5672 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 5327 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 5489 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 4328 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 4618 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 5848 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 5277 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 4746 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 5378 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 4373 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 3835 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 5465 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 4528 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 5571 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 5792 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2