โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

6876 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 5896 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 5676 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 5971 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 5541 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 5741 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 6658 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 5732 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 5767 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 6134 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 5640 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6376 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 5722 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 5798 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 5587 ครั้งโรงเรียนวไลย 6139 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 5761 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6108 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 5987 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 7200 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 5918 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 5853 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 6254 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 5380 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
5800 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6355 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 5840 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 5367 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 6443 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 5554 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 6256 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 5999 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 6273 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 5514 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 5624 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 6239 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 6140 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 6259 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 11605 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 5978 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 6801 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4737 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 5840 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 5464 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 6513 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 6146 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 6341 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 5523 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
5710 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 6251 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 5810 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 5624 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 5837 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 6251 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 5650 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 5470 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 6207 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 5896 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 5752 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 6542 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6163 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6157 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 5620 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 5835 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 6776 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 6191 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 5546 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 6317 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 5522 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4210 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6190 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 5747 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 6480 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 6721 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2