โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3600 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3285 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2621 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3084 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2714 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2847 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3677 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 2991 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3010 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2756 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2657 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3264 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 2816 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2866 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2744 ครั้งโรงเรียนวไลย 2809 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3109 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3111 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3307 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3584 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 2897 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2759 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3132 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3306 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3334 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3586 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 2929 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 2883 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3711 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 2868 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3107 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 2950 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 2872 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 2984 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 2809 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3136 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3247 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3219 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3758 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 2862 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3154 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 2977 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2789 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2638 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 2953 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 2937 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3376 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3042 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
2997 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3334 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 2792 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 2978 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 2980 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3370 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 2849 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 2891 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 2838 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3057 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 2926 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3259 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3547 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3597 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2779 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 2851 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3270 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3040 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 2928 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3056 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2783 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2603 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3194 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 2857 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3205 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3594 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2