โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

9748 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 6396 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 8501 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 6497 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 8404 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 8438 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 7277 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 6254 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6247 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 8959 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 8289 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 9148 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 8532 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 8596 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 8256 ครั้งโรงเรียนวไลย 9088 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 6256 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6609 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 6502 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 10065 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 8756 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 8578 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 9024 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 5770 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
6303 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6855 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6289 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 5846 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 6929 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 6015 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 6683 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 8192 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 8468 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 5956 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 7614 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 6611 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 7263 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 6573 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 14154 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 7115 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 7816 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4863 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 6993 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 6561 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 7366 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 7309 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 6623 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 5783 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
6101 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 6540 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 6924 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 5924 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 6133 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 6551 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 5929 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 5735 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 6899 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6178 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 6063 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 6813 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6439 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6454 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 6749 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 7026 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 7080 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 6498 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 5827 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 6616 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 6606 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4318 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6457 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 6829 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 6777 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 7020 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2