โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

4507 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 4285 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 3434 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 4238 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 3504 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3656 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 4828 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 4041 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4022 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3570 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 3443 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4117 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3624 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3650 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 3545 ครั้งโรงเรียนวไลย 3664 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 4095 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4370 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4305 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 4667 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3686 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 3576 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3961 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 4155 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
4336 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4622 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 4088 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3855 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 4709 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 3858 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 4180 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3813 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3681 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3928 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3597 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 4171 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 4067 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 4327 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 4742 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3646 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 4087 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3779 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3628 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 3409 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3996 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3792 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 4599 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 4014 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3922 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 4501 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3656 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 4013 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 4132 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 4571 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 3891 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 3881 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3736 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 4348 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3937 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 4412 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 4550 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 4710 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3582 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3671 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 4448 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 4131 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3952 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 4189 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 3601 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 3377 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 4437 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3653 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 4360 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 4640 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)