โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3749 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3459 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2750 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3349 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2841 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2971 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3842 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3194 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3169 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2881 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2780 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3387 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 2939 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2984 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2869 ครั้งโรงเรียนวไลย 2946 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3268 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3461 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3458 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3804 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3018 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2886 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3265 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3438 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3484 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3754 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 3198 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3033 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3860 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 3022 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3258 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3073 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 2992 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3141 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 2932 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3278 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3368 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3383 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3898 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 2980 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3296 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3100 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2910 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2758 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3099 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3056 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3663 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3184 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3140 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3637 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 2923 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 3137 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 3211 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3676 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 3002 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 3047 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 2976 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3422 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3083 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3423 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3722 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3765 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2914 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 2970 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3441 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3187 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3081 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3225 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2910 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2722 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3383 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 2982 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3378 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3740 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2