โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3941 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3708 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2933 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3593 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 3009 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3145 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 4102 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3433 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3405 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3050 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2958 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3565 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3106 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3161 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 3043 ครั้งโรงเรียนวไลย 3151 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3506 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3748 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3697 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 4099 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3186 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 3070 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3439 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3628 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3713 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3997 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 3424 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3265 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 4093 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 3250 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3499 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3252 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3152 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3357 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3115 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3499 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3546 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3618 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 4104 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3144 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3493 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3278 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3080 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2933 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3306 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3233 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3961 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3408 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3338 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3882 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3107 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 3365 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 3467 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3980 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 3236 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 3281 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3173 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3718 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3290 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3666 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3967 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 4012 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3082 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3142 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3686 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3391 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3327 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3464 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 3086 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2879 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3679 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3160 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3626 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3947 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2