โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

4271 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 4032 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 3218 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3950 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 3298 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3437 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 4503 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3771 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3745 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3362 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 3246 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3878 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3401 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3448 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 3337 ครั้งโรงเรียนวไลย 3451 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3836 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4084 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4034 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 4426 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3476 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 3368 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3726 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3925 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
4060 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4340 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 3803 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3611 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 4434 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 3582 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3865 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3599 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3454 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3657 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3400 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3847 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3860 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3990 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 4442 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3442 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3818 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3570 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3405 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 3207 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3670 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3568 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 4323 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3742 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3679 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 4225 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3439 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 3705 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 3825 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 4301 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 3596 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 3607 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3471 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 4054 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3629 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 4038 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 4274 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 4378 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3368 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3458 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 4080 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3797 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3672 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3839 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 3380 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 3162 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 4080 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3436 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 4018 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 4332 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)