โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

5010 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 4754 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 3860 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 4807 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 3833 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3993 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 5441 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 4533 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4616 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 4152 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 3827 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4558 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 4077 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 4045 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 3894 ครั้งโรงเรียนวไลย 4166 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 4660 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4956 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4862 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 5219 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 4131 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 4043 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 4392 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 4696 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
4754 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5252 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 4669 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 4282 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 5239 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 4457 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 4808 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 4195 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 4329 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 4414 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 4082 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 4828 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 4513 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 4872 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 6500 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 4263 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 4649 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4137 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 4079 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 3795 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 4503 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 4230 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 5218 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 4490 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
4430 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 5137 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 4138 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 4557 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 4708 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 5161 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 4657 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 4458 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 4247 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 4872 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 4410 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 5033 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 5062 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 5207 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3916 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 4239 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 5298 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 4763 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 4495 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 4787 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 3978 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 3713 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 5211 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 4118 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 5028 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 5288 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)