โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

4628 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 4424 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 3534 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 4413 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 3579 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3745 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 5023 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 4192 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4204 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3656 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 3549 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4231 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3732 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3725 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 3646 ครั้งโรงเรียนวไลย 3776 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 4253 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4568 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4469 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 4792 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3789 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 3683 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 4066 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 4275 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
4480 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4774 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 4252 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3981 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 4878 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 4041 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 4398 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3913 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3777 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 4110 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3712 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 4356 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 4151 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 4534 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 4895 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3745 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 4249 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3887 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3746 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 3511 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 4176 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3906 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 4759 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 4168 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
4061 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 4660 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3760 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 4193 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 4292 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 4720 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 4056 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 4032 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3889 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 4518 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 4096 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 4613 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 4698 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 4901 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3681 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3763 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 4697 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 4368 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 4121 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 4394 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 3706 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 3479 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 4662 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3739 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 4557 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 4801 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)