โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3834 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3569 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2832 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3449 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2916 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3050 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3952 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3295 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3263 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2959 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2863 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3471 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3018 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3063 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2949 ครั้งโรงเรียนวไลย 3034 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3369 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3604 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3561 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3952 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3100 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2972 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3339 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3523 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3580 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3857 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 3296 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3125 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3955 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 3114 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3355 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3153 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3068 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3237 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3013 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3369 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3451 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3477 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3987 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3058 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3385 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3188 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2991 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2839 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3190 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3137 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3818 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3276 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3230 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3739 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3009 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 3231 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 3315 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3836 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 3095 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 3143 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3064 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3567 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3175 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3524 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3826 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3874 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2994 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3049 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3541 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3275 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3181 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3328 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2990 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2797 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3507 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3062 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3478 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3829 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2