โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3378 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 2899 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2421 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 2721 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2497 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2642 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3393 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 2701 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2682 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2557 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2469 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3070 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 2625 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2672 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2556 ครั้งโรงเรียนวไลย 2602 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 2783 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2775 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 2954 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3188 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 2697 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2561 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 2927 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3103 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
2957 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3259 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 2684 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 2595 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3413 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 2605 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 2839 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 2745 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 2681 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 2733 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 2607 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 2908 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3049 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 2969 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3520 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 2669 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 2925 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 2779 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2597 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2448 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 2727 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 2748 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 2993 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 2798 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
2756 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 2951 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 2581 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 2708 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 2687 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 2975 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 2576 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 2614 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 2606 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 2738 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 2626 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3000 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3123 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3334 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2578 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 2649 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3008 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 2782 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 2672 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 2789 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2583 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2407 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 2842 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 2661 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 2933 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3339 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2