โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

4078 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3839 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 3036 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3739 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 3119 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3268 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 4275 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3570 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3539 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3170 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 3068 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3690 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3220 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3280 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 3167 ครั้งโรงเรียนวไลย 3278 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3641 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3886 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3838 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 4240 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3297 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 3190 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3550 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3741 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3859 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4141 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 3585 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3403 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 4239 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 3383 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3633 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3418 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3278 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3476 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3236 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3630 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3682 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3767 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 4242 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3271 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3630 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3387 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3218 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 3034 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3446 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3393 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 4105 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3545 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3476 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 4018 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3244 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 3503 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 3605 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 4110 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 3376 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 3417 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3295 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3853 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3414 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3808 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 4101 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 4144 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3190 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3278 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3830 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3563 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3463 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3603 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 3197 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2997 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3822 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3263 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3774 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 4110 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2