โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3688 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3375 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2693 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3239 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2778 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2913 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3760 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3121 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3094 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2822 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2725 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3332 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 2879 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2932 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2811 ครั้งโรงเรียนวไลย 2882 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3190 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3314 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3380 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3717 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 2960 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2824 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3202 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3377 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3416 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3682 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 3009 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 2969 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3790 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 2952 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3186 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3016 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 2936 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3065 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 2877 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3214 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3313 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3300 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3834 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 2927 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3228 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3047 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2856 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2706 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3029 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3002 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3554 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3117 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3080 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3523 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 2861 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 3066 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 3139 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3541 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 2931 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 2974 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 2913 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3233 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3017 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3345 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3645 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3686 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2853 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 2919 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3365 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3120 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3011 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3147 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2852 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2668 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3309 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 2926 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3295 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3674 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2