โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3536 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3210 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2563 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 2992 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2655 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2787 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3602 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 2916 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2945 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2694 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2600 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3207 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 2757 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2813 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2691 ครั้งโรงเรียนวไลย 2750 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3043 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3023 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3239 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3487 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 2834 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2698 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3074 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3246 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3260 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3500 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 2864 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 2810 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3642 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 2799 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3027 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 2883 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 2811 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 2899 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 2751 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3067 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3185 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3148 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3694 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 2802 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3086 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 2916 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2729 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2577 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 2883 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 2880 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3291 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 2973 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
2935 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3203 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 2729 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 2912 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 2887 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3276 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 2782 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 2818 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 2776 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 2965 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 2855 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3187 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3480 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3524 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2717 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 2789 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3198 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 2964 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 2856 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 2983 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2725 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2544 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3101 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 2796 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3130 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3518 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2