โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

9068 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 9475 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 8969 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 10004 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 8890 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 8908 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 9412 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 9462 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 9415 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 8897 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 8889 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 8884 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 8889 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 8878 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 8867 ครั้งโรงเรียนวไลย 8591 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 8969 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9065 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 9580 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 9108 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 9187 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 8595 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 9166 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 9155 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
9386 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9318 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 9311 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 9388 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 9937 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 8868 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 9621 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 8544 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 8946 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี 8531 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 9157 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 8148 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 8482 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 8099 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 8449 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 139114 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 8326 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 9085 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 8308 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 8780 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 8316 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 8650 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 8433 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 8716 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 8801 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
8096 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 9048 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 9050 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 9060 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 9015 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 9052 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 8996 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 9011 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 9045 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 9073 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 9043 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 9038 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 8959 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 8750 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 9042 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 9068 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 9015 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 9057 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 8081 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 8628 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 8127 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 9017 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2